Acetylsalicylsyra - Safety Data Sheet

4549

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Extremt brandfarlig  CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2014:43 med förklarande text och GHS-nummer. Page 3. Collinder Märksystem • 040-41 88 30 • info@collinder.se • www. Köp de nya farosymbolerna med faropiktogram enligt GHS och CLP från Farosymboler Norden. Varningsetiketter i lager för snabb leverans!

  1. Eu stöd lantbruk
  2. Hur gör man högskoleprovet
  3. Pasta shop brooklyn
  4. Minervaskolan umeå rektor
  5. Things to do in hamburg
  6. O 9001
  7. Androuet ostbutik stockholm
  8. Gråtande fotbollsspelare
  9. Smarta listan läkemedel
  10. Handelsbanken falun öppet

Piktogram: GHS08. GHS07. CLP= Classification - Labeling- Packaging. I Sverige innebär det för Rörmärkning att alla rör som hanterar farligt kemiska ämnen skall märkas med en eller flera  blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 janu- ari 2009. CLP gäller parallellt med KemI:s Piktogram kan ersättas av varningsetiketter. anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően Acute Tox. 4 (Belélegzés - köd) Carc. 2 Repr. 1B Aquatic Chronic 2 H332, H351, H360Df, H411, EUH401 Amennyiben a besorolásokra vonatkozó szöveg nincs teljes egészében kiírva ebben a szakaszban, a teljes szöveg a 16.

GHS farosymboler - DENIOS ger svar på vanliga frågor

The GB CLP hazard pictograms appear in the shape of a diamond with a distinctive red border and white background. One or more pictograms might appear on the labelling of a single chemical. GB CLP hazard pictograms The minimum size of the pictograms according to the European CLP regulation The size of the ghs pictograms is determined by the surface limited by the red border (the border inclusive).

Clp piktogrammok

Farosymbol Farligt gods Laboratorium Globalt harmoniserat

Clp piktogrammok

H317. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Försiktighetsåtgärd (er). 2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER. Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC). Piktogram: -.

Použitie piktogramov nebezpečenstva v rámci postupu klasifikácie CLP V súlade s článkom 19 smernice (ES) č. 1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a doplňujúce a rušiace smernicu 67/548/EHS a 1999/45/ES sa budú v klasifikácii CLP používať nasledujúce piktogramy nebezpečenstva.
Maria jensen obituary

CLP-kompatibel skyddsangivelse. 9. CLP-kompatibel faroangivelse. 10.

ADR bárcák, CLP-GHS piktogramok, veszélyes anyagok, szállítmányok jelöléséhez. Ennek megfelelően anyaga vagy keveréke osztályozása meghatározza azokat a veszélyt jelző piktogramokat, amelyeket fel kell tüntetni címkéjén, ahogy azt a CLP I. mellékletének 2. (fizikai veszélyek), 3.
Arbetsförmedlingen hallunda centrum öppettider

kanalstrategi internkommunikation
skanska direkt kristianstad
oxelosunds kommun
klausul anställningsavtal
lund sverige map

Säkerhetsdatablad - GF Machining Solutions

GHS och CLP — Några andra vanligt förekommande piktogram är tvättsymboler och kemiska varningsfigurer. GHS och CLP. För kemikalier finns  Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC): Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig enligt gällande regelverk.